Přijetí do péče

Pracovníky Centra duševního zdraví Ostrava lze kontaktovat osobně, telefonicky či e-mailem, a to i bez doporučení lékaře.

Při prvním kontaktu je zmapována situace, potřeby a přání jednotlivce. V případě zahájení vzájemné spolupráce je pak péče je „ušita na míru“ člověku, který ji využívá. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.

Preferujeme otevřenou a vstřícnou komunikaci.

Spolupráce může být krátkodobá nebo dlouhodobá, systematická s cílem zotavení. Dle potřeb spolupracujeme s dalšími odborníky.

Podporují nás

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu " Podpora vzniku Center duševního zdraví III", ( reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_039/0009646) realizovaného MZČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Spolupracující subjekty